Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Γ τάξη – Μέσα Μεταφοράς 2

Το project έχει τίτλο “Μέσα Μεταφοράς” και έχει σαν στόχο την εξάσκηση των μαθητών
στη δημιουργία και ταξινόμηση ενοτήτων, στη μελέτη της χρονικής εξέλιξης του Μέσου, στη χρήση νέου λεξιλογίου και επιστημονικών γνώσεων, στη διατύπωση κρίσεων και απόψεων για την χρησιμότητα του Μέσου και τέλος στην οργάνωση και παρουσίαση της εργασίας τους στους συμμαθητές τους.

Ο κάθε μαθητής επέλεξε το δικό του μέσο. Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της διαθεματικής ενότητας :


‘Μέσα Μεταφοράς και η σημασία τους -ωφέλειες και βλαβερές συνέπειες.’