Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Στ τάξη - ...Δυο μέρες στη θάλασσα...

Ένα από τα κειμενικά είδη που διδάσκονται τα παιδιά στην πρώτη ενότητα της Γλώσσας (ΣΤ΄) είναι η ανακοίνωση.

Έτσι λοιπόν δημιούργησαν ανακοινώσεις....με τίτλο "Δυο μέρες στη θάλασσα" (ομαδική εργασία μέσα στην τάξη)

(η συγκεκριμένη ανακοίνωση δουλεύτηκε από τα παιδιά μιας ομάδας στο σπίτι με δική τους πρωτοβουλία)